Thalelaeus' Spoon

Holy relic of Thalelaeus

Category:
tool
Description:

Has the power to purify satanic sites.

Bio:

Thalelaeus' Spoon

Darklands Redux Gilgamesh